ที่มาของกิจกรรม

"X Campus Ads Idea Contest 2024 เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้ Digital Technology Demand Generation จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 7 โดยความร่วมมือระหว่าง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) รวมไปถึงมหาวิทยาลัยชั้นนำจากทั่วประเทศ โดยทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีในภาคการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการสนับสนุน ส่งเสริม และเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ได้แสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ ได้มีประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน ในการผลิตคลิปวิดีโอโฆษณาจากหลากหลายอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผน Digital Economy ในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล“ โดยทางสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ในนามเจ้าภาพร่วมฯ ได้มีการประชุมหารือร่วมกันถึงการนำเอาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในทำผลงานสำหรับการแข่งขันในปีนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนในเรื่องของการนำเอาดิจิทัลเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการศึกษา จึงขอเพิ่มวิธีการทำผลงาน โดยการนำเอา Generative AI ที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในขณะนี้มาใช้ในการสร้างสรรค์ทำผลงาน

คุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัคร


1. ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า) สมาชิกในทีม จำนวนไม่เกิน 1 - 4 คน (ไม่จำกัดสถาบัน คณะ สาขาวิชา และชั้นปีการศึกษา) สามารถส่งได้ทั้งแบบเดี่ยว แบบทีม รวมไปถึงส่งได้มากกว่า 1 ผลงาน
2. แต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์จากสถาบันนั้นๆ ลงนามรับรองในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา และถือเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกในทีม (อาจารย์ 1 ท่าน สามารถลงนามรับรองในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับทีมที่เข้าแข่งขันได้ มากกว่า 1 ทีม)
3. สมาชิกภายในทีมจะต้องมีสถานะเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ณ วันที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
4. นิสิต นักศึกษาเลือกสินค้า/บริการ 3 โจทย์จากผู้สนับสนุนในโครงการฯ จากนั้นคณะกรรมการกลาง จะแจ้งว่าจาก 1 ใน 3 ที่ทีมเลือกจะได้รับโจทย์อะไร
5. นิสิต นักศึกษาทั้งหมดที่สมัครร่วมโครงการรับฟังรายละเอียดโครงการและเข้ารับฟังเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับโครงการทุกกิจกรรม
6. การแข่งขันรอบที่ 1 : นำส่งผลงานในรูปแบบสตอรี่บอร์ดตามแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมนำเสนอผ่านคลิปวิดีโอ
7. การแข่งขันรอบที่ 2 : ผลงานที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับเงินทุนในการผลิตคลิปวิดีโอโฆษณา จำนวนทีมละ 5,000 บาท
8. ประกาศผลทีมที่ได้รับรางวัล The Winner โครงการ X Campus Ads Idea Contest 2024 (ทางแฟนเพจ Facebook ของโครงการฯ)
9. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องผลิตคลิปวิดีโอโฆษณาขึ้นด้วยตนเอง ห้ามมิให้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ หรือ ดัดแปลงจากของผู้อื่น
10. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ในนามเจ้าภาพร่วม มีสิทธิ์ที่จะ ตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด และสามารถขอสำเนาเอกสารรับรองยืนยันในส่วนต่างๆ ได้ ตลอดการแข่งขัน หากทีมหรือสมาชิกภายในทีมมีคุณสมบัติไม่ตรงกับกฎระเบียบการแข่งขันให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือทำ ผิดกฎกติกาที่ตั้งไว้จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที คณะผู้จัดงาน รวมถึงสปอนเซอร์แต่ละแบรนด์มีสิทธิ์ในการ นำผลงาน และข้อมูลจากทำการแข่งขันที่จัดขึ้นในครั้งนี้ รวมไปถึงแผนรณรงค์ที่ได้ทำการประกวดไปใช้โดยไม่ต้องให้ ผู้สมัครทราบ
11. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนผลงาน ของคณะนักศึกษาผู้ส่งผลงานเข้าประกวด และสามาถนำมาใช้เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และ หรือเผยแพร่ผลงาน สู่ สาธารณชนได้ทุกรูปแบบ อาทิ ภาพนิ่ง วิดีทัศน์ โดยปราศจากข้อผูกมัดใดๆ ทั้งสิ้น โดยลิขสิทธิ์ผลงานถือเป็นลิขสิทธิ์ ร่วมระหว่างเจ้าของโครงการฯ สปอนเซอร์ คณะนักศึกษาผู้ส่งผลงาน และ สถาบันของนักศึกษาที่ส่งผลงาน
12. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ไม่สนับสนุนการคัดลอกผลงาน หรือ คัดลอกเนื้อหามาโดยไม่ได้รับการอนุญาตหรือไม่ได้ใส่ข้อมูลอ้างอิงแหล่งที่มา ซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดทรัพย์สินทาง ปัญญา หากตรวจพบถือว่าขาดคุณสมบัติในการแข่งขัน และถือว่าสละสิทธิ์การแข่งขัน และรับรางวัล แม้จะประกาศผลไป แล้ว ทางคณะกรรมการฯ สามารถเรียกคืนรางวัลได้
13. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) และคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ไม่ขอรับผิดชอบความถูกต้องของเนื้อหา และที่มาของเนื้อหา ในการนำเสนอ ผลงานของผู้เข้าร่วมโครงการ หรือเมื่อได้ เผยแพร่ข้อมูลการนำเสนอของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด
14. คณะนักศึกษา ผู้ส่งใบสมัคร และร่วมนำเสนอผลงาน ถือว่าได้รับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขการ เข้าร่วมโครงการฯ แล้ว

ขั้นตอนการสมัคร


สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ X Campus Ads Idea Contest 2024 ดังนี้

ขั้นตอนการส่งผลงานทั้ง 2 รอบ


รอบที่ 1 นำส่งผลงาน Storyboard และคลิปวิดีโอบรรยาย

ส่งผลงาน 2 รูปแบบ ดังนี้

  • ส่งผลงาน Storyboard ดาวน์โหลด Paper ขนาด A4 ตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยให้มีภาพประกอบและพิมพ์บทบรรยายให้ชัดเจน (บทบรรยายต้องพิมพ์เท่านั้น ห้ามเขียนด้วยลายมือเด็ดขาด)
  • ส่งคลิปวิดีโอที่บรรยาย Storyboard (ความยาวไม่เกิน 15 นาที)
  • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Storyboard PDF  JPG

โดยผลงานทั้ง 2 รูปแบบ จะต้องอัปโหลดลง Google Drive รวมเป็น 1 โฟลเดอร์ พร้อมเปิดลิงก์เป็นสาธารณะเท่านั้น ส่งกลับมาที่อีเมล Contest@duga.or.th (หัวข้ออีเมลให้ระบุ : ชื่อทีม / มหาวิทยาลัย / แบรนด์ที่ได้รับ และตามด้วย X CAMPUS SS7 Round 1) *หากผลงานของทีมใด ไม่เปิดลิงก์เป็นสาธารณะ เพื่อให้ทางโครงการฯ ตรวจสอบ จะมีผลต่อการคัดเลือกเข้าสู่รอบถัดไป *

รอบที่ 2 นำส่งผลงานรูปแบบ Pre-production Book และคลิปวิดีโอผลงาน

  • ส่งผลงาน Pre-production book ทำในรูปแบบ Power Point (Save เป็นไฟล์ PDF)
  • คลิปวิดีโอผลงานเต็มรูปแบบ

หมายเหตุ : โดยผลงานทั้ง 2 รูปแบบ จะต้องอัปโหลดลง Google Drive รวมเป็น 1 โฟลเดอร์ พร้อมเปิดลิงก์เป็นสาธารณะเท่านั้น ส่งกลับมาที่อีเมล Contest@duga.or.th (หัวข้ออีเมลให้ระบุ : ชื่อทีม / มหาวิทยาลัย / แบรนด์ที่ได้รับ และตามด้วย X CAMPUS SS7 Round 2) * หากผลงานของทีมใด ไม่เปิดลิงก์เป็นสาธารณะ เพื่อให้ทางโครงการฯ ตรวจสอบ จะมีผลต่อการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ *


เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน

รอบที่ 1 : Story Board (100 คะแนน)

● แนวคิด เนื้อหาที่น่าสนใจ และ
ชวนติดตามของคลิปโฆษณา
 50 คะแนน
● การนำเสนอภาพหรือผลิตภัณฑ์
ที่เกี่ยวกับโจทย์ที่ได้รับได้อย่าง
กลมกลืน
 10 คะแนน
● ความแปลกใหม่และสร้างสรรค์  30 คะแนน
● เทคนิคในการนำเสนอผลงาน    10 คะแนน

รอบที่ 2 (Clip VDO) (100 คะแนน)

● คุณภาพในการผลิต และความคิด
สร้างสรรค์
 50 คะแนน
● ประเด็นในการนำเสนอสอดคล้อง
กับแนวคิดของโจทย์
 35 คะแนน
● การไวรัลออนไลน์ของคลิป  15 คะแนน

รอบที่ 3 : รอบชิงชนะเลิศ (100 คะแนน)

● เทคนิคการนำเสนอและความคิด
สร้างสรรค์
 50 คะแนน
● การนำไปใช้ได้จริงของผลงาน  30 คะแนน
● คะแนนโหวตจากเว็บไซต์  20 คะแนน

กำหนดการ

เปิดรับใบสมัคร 1 สิงหาคม - 16 กันยายน 2567
ปิดรับสมัคร 16 กันยายน 2567
ประกาศโจทย์แบรนด์สินค้า 19 กันยายน 2567
Briefing รับฟังการบรรยายโจทย์(Online) 26 กันยายน 2567
ส่งผลงานงานรอบที่ 1 (Story Board) 3 ตุลาคม 2567
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบที่ 2 18 ตุลาคม 2567
Coaching ปรับปรุงผลงาน (Online) 25 ตุลาคม 2567
ส่งผลงานรอบที่ 2 (Clip VDO) 18 พฤศจิกายน 2567
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ 29 พฤศจิกายน 2567
นำเสนอผลงานรอบ The Winner Award 7 ธันวาคม 2567

** หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม (โดยจะแจ้งให้ทราบทางแฟนเพจ Facebook ของโครงการฯ) **


คณะกรรมการตัดสินผลงาน


คุณสุภาวดี ตันติยานนท์

นายกสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA)
อุปนายกฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
และ Founder Experience Matters Co., LTD
(กรรมการ)

คุณพิสิษฐ์ วจีภูมิ

Production Manager
บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จํากัด
(กรรมการ)

คุณวัชรพงศ์ แสงเมฆ

EXECUTIVE CREATIVE DIRECTOR
& CONSULTANT | 1984 FILM
(กรรมการ)

คุณภารุจ ดาวราย

นายกสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) และ
Chief Executive Officer, Publicis Groupe Thailand
(กรรมการ)

คุณจักรพันธ์ วุฑฒกนก

Director
บริษัท โปเตมัส ทรูพ จำกัด
(กรรมการ)

บริษัท เบอร์แทรม (1958) จำกัด (ยาดม Peppermint Field) บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด (Biore UV) บริษัท เอ. เมนารินี (ประเทศไทย) จำกัด (NAC long) บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด (Laurier Soft & Safe) บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) (ซอสพริก ศรีราชาพานิช) บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) (ซอสภูเขาทอง) บริษัท ไลฟ์สตอรี่ จำกัด (Royal beauty คอลลาเจน วิตซี โซป) บริษัท ซากุระโปรดัคส์ (ไทยแลนด์) จํากัด (ปากกา จีซอฟท์) บริษัท ออสแทม กู๊ดส์ จำกัด (Buzz Pet Food)สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (ผู้บริหารโครงการฯ)
159/21 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 02-661-7750 ต่อ 215, 216
E-mail : Contest@duga.or.th
Facebook : X Campus Advertising Idea Contest
Tiktok : Duga.uni
Line Official : Duga.uni