ที่มาของกิจกรรม

"X Campus Advertising Idea Contest 2018 เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้ Digital Technology Demand Generation ความร่วมมือระหว่าง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สมาคมอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศไทย และกระทรวงศึกษาธิการ และมหาวิทยาลัยชั้นนำจากทั่วประเทศ โดยทุกภาคส่วนได้ตระหนัก ถึงการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีในภาคการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการสนับสนุน ส่งเสริม และเปิดโอกาส ให้นิสิต นักศึกษา ได้แสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ ได้มีประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน ในการผลิตคลิปวีดีโอ โฆษณาจากหลายหลายโจทย์อุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผน Digital Economy ในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล"


โหวต "ไวรัลคลิปโฆษณา"


รายละเอียดและขั้นตอนการสมัคร


ขั้นตอนการสมัครและส่งผลงาน


สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ X Campus Advertising Idea Contest 2018 ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้


ขั้นตอนการส่งผลงาน


รอบที่ 1 นำส่งผลงาน Storyboard

ส่งผลงาน 2 รูปแบบ ดังนี้

 • ส่งผลงานที่เป็น Paper(Storyboard)
 • และนำเสนอ Storyboard ผ่านคลิปวิดีโอ

อัพโหลดผลงานขึ้น   ก็อปปี้ลิงค์
และส่งมาที่อีเมล์ ratthapong@absolutealliances.com พร้อมกับระบุชื่อทีม สมาชิกในทีม และโครงการ X Campus Advertising Idea Contest 2018

รอบที่ 2 นำส่งผลงานเป็น Viral VDO

อัพโหลดผลงานขึ้น   ก็อปปี้ลิงค์
และส่งมาที่อีเมล์ ratthapong@absolutealliances.com พร้อมกับระบุชื่อทีม สมาชิกในทีม และโครงการ X Campus Advertising Idea Contest 2018

รางวัลทุนการศึกษาโครงการ X Campus Advertising Idea Contest 2018


ชนะเลิศ

ทุนการศึกษา จำนวน 40,000.00 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและถ้วยรางวัล จาก นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

รองชนะเลิศอันดับ 1

ทุนการศึกษา จำนวน 30,000 บาท พร้อมถ้วยและประกาศนียบัตร จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDE) และกระทรวงศึกษาธิการ

รองชนะเลิศอันดับ 2

ทุนการศึกษา จำนวน 20,000 บาท พร้อมถ้วยและประกาศนียบัตร จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDE) และกระทรวงศึกษาธิการ

รางวัลชมเชย (จำนวน 3 รางวัล)

ทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDE) และกระทรวงศึกษาธิการ

หลักเกณฑ์ และ เงื่อนไขการสมัคร


 1. ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า) สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้งแบบบุคคล หรือแบบทีม(จำนวนไม่เกิน 3คนต่อทีม และสามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 ผลงาน) (ไม่จำกัดคณะ สาขาวิชา และชั้นปีการศึกษา แต่ต้องมาจาก สถาบันการศึกษาเดียวกัน)
 2. แต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์จากสถาบันนั้นๆ ลงนามรับรองในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาและถือเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกในทีม (อาจารย์ 1 ท่าน สามารถลงนามรับรองในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับทีมที่เข้าแข่งขันได้มากกว่า 1 ทีม)
 3. นิสิต นักศึกษาเลือกสินค้า/บริการ 3 โจทย์ จาก Sponsor ในโครงการฯ จากนั้นคณะกรรมการกลางจะแจ้งว่าจาก 1 ใน 3 ที่ทีมเลือกจะได้รับโจทย์อะไร
 4. การแข่งขันรอบที่ 1 : นำส่งผลงานในรูปแบบสตอรี่บอร์ด พร้อมนำเสนอผ่านคลิปวิดิโอ
 5. การแข่งขันรอบที่ 2 : ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเงินทุนในการผลิตคลิปวิดิโอโฆษณา จำนวนทีมละ 5,000 บาท
 6. คณะกรรมการตัดสินผลงาน
 7. ประกาศผลทีมที่ได้รับรางวัล The Winner โครงการ X Campus Advertising Idea Contest 2018
 8. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องผลิตคลิปวีดีโอโฆษณาขึ้นด้วยตนเอง ห้ามมิให้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ หรือดัดแปลงจากของผู้อื่น
 9. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDE) และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) ในนามเจ้าภาพร่วม มีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด และสามารถขอสำเนาเอกสารรับรองยืนยันในส่วนต่างๆ ได้ตลอดการแข่งขัน หากทีมหรือสมาชิกภายในทีมมีคุณสมบัติไม่ตรงกับกฏระเบียบการแข่งขันให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือทาผิดกฎกติกาที่ตั้งไว้ จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที คณะผู้จัดงานรวมถึงสปอนเซอร์แต่ละแบรนด์ มีสิทธิ์ในการนำผลงาน และข้อมูลจากการทำการแข่งขันที่จัดขึ้นในครั้งนี้ รวมไปถึงแผนรณรงค์ที่ได้ทำการประกวดไปใช้ โดยไม่ต้องให้ผู้สมัครทราบ
 10. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDE) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนผลงาน ของคณะนักศึกษาผู้ส่งผลงาน เข้าประกวด และสามาถนำมาใช้เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และหรือเผยแพร่ผลงาน สู่สาธารณะชนได้ทุกรูปแบบ อาทิ ภาพนิ่ง วีดิทัศน์ โดยปราศจากข้อผูกมัดใดๆ ทั้งสิ้น โดยลิขสิทธิ์ผลงานถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมระหว่าง เจ้าของโครงการฯสปอนเซอร์ คณะนักศึกษาผู้ส่งผลงานและสถาบันของนักศึกษาที่ส่งผลงาน
 11. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDE) ไม่สนับสนุนการคัดลอกผลงาน หรือคัดลอกเนื้อหามาโดยไม่ได้รับการอนุญาต หรือไม่ได้ใส่ข้อมูลอ้างอิงแหล่งที่มา ซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หากตรวจพบถือว่าขาดคุณสมบัติในการแข่งขัน และถือว่าสละสิทธิ์การแข่งขัน และรับรางวัล แม้จะประกาศผลไปแล้ว ทางคณะกรรมการฯ สามารถเรียกคืนรางวัลได้
 12. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDE) และคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ไม่ขอรับผิดชอบความถูกต้องของเนื้อหา และที่มาของเนื้อหา ในการนำเสนอผลงานของผู้เข้าร่วมโครงการ หรือเมื่อได้เผยแพร่ข้อมูลการนำเสนอของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดโครงการทั้งหมด
 13. คณะนักศึกษา ผู้ส่งใบสมัคร และร่วมนำเสนอผลงาน ถือว่าได้รับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ แล้ว

เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน

รอบที่ 1 (Story Board)

● แนวคิด เนื้อหาที่น่าสนใจและ
ชวนติดตามของคลิปโฆษณา
 50%
● การนำเสนอภาพหรือผลิตภัณฑ์
ที่เกี่ยวกับโจทย์ที่ได้รับได้อย่าง
กลมกลืน
 10%
● ความแปลกใหม่และสร้างสรรค์  30%
● เทคนิคในการนำเสนอผลงาน    10%

รอบที่ 2 (Clip VDO)

● คุณภาพในการผลิตและความคิด
สร้างสรรค์
 50%
● ประเด็นในการนำเสนอสอดคล้อง
กับแนวคิดของโจทย์
 35%
● การไวรัลออนไลน์ของคลิป  15%

รอบชิงชนะเลิศ

● เทคนิคการนำเสนอและความคิด
สร้างสรรค์
 60%
● การนำไปใช้ได้จริงของผลงาน  30%
● คะแนนโหวตจากเว็บไซต์  10%

กำหนดการ

เปิดรับสมัคร 9 มีนาคม - 19 เมษายน 2561
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมตามสถาบันการศึกษาต่างๆ 26 มีนาคม – 9 เมษายน 2561
ส่งผลงานงานรอบที่ 1 (Story Board) ครั้งที่ 1 9 พฤษภาคม 2561
ส่งผลงานงานรอบที่ 1 (Story Board) ครั้งที่ 2 25 พฤษภาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบที่ 1 4 มิถุนายน 2561
ทีมที่เข้ารอบ เข้าร่วม Workshop 15 มิถุนายน 2561
ส่งผลงานรอบที่ 2 15 กรกฎาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบที่ 2 (12 ทีม) 26 กรกฎาคม 2561
นำเสนอผลงานรอบ Thailand The winner 9 สิงหาคม 2561

คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ


นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์

รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(ประธานที่ปรึกษา)

คุณกิตติศักดิ์ คุณาฤทธิพล

ผู้ก่อตั้งบริษัท วีโดโม่ จำกัด และ
บริษัท ซีนพลัส โปรดักชั่น จำกัด
(กรรมการ)

คุณพิสิษฐ์ วจีภูมิ

Senior Officer บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด
(กรรมการ)

คุณอัครวินท์ สมานกุล

ผู้ร่วมก่อตั้ง We Do It Flim Production
(กรรมการ)

นายมนู อรดีดลเชษฐ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะกรรมการเตรียมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(กรรมการ)

คุณจิรัฐพงศ์ รัชชระเสวี

ผู้กำกับโฆษณา บริษัท ซุปเปอร์แมน จำกัด
(กรรมการ)
 

คุณสุภาวดี ตันติยานนท์

ผู้ก่อตั้ง Experience matter
(กรรมการ)

ผู้แทนจาก สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย)

(กรรมการ)

Sponsored by

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (ผู้บริหารโครงการฯ)
159/21 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 02-661-7750 ต่อ 221, 223, 216 แฟกซ์ 02-661-7757
E-mail : ratthapong@absolutealliances.com
เฟซบุ๊ค : facebook.XCampusAdsIdeaContest
© Copyright 2019 X Campus Advertising Contest - All Right Reserved.