ที่มาของกิจกรรม

"X Campus Ads Idea Contest 2020 เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้ Digital Technology Demand Generation ความร่วมมือระหว่าง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สมาคมอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศไทย และกระทรวงศึกษาธิการ และมหาวิทยาลัยชั้นนำจากทั่วประเทศ โดยทุกภาคส่วนได้ตระหนัก ถึงการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีในภาคการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการสนับสนุน ส่งเสริม และเปิดโอกาส ให้นิสิต นักศึกษา ได้แสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ ได้มีประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน ในการผลิตคลิปวีดีโอ โฆษณาจากหลายหลายโจทย์อุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผน Digital Economy ในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล"
ขั้นตอนการสมัคร


สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ X Campus Ads Idea Contest 2020 ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้


ขั้นตอนการส่งผลงาน


รอบที่ 1 นำส่งผลงาน Storyboard

ส่งผลงาน 2 รูปแบบ ดังนี้

 • ส่งผลงานที่เป็น Paper(Storyboard)
 • และนำเสนอ Storyboard ผ่านคลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 10 นาที
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Storyboard PDF JPG

อัปโหลดผลงานผ่าน Google Drive (เปิดเป็นสาธารณะ) พร้อมกับระบุชื่อทีม มหาวิทยาลัย แบรนด์ที่ได้รับ (X CAMPUS SS3 Round 1) และส่งมาที่อีเมลมาที่ Ratthapong@absolutealliances.com

รอบที่ 2 นำส่งผลงานเป็น Viral VDO

นำเสนอผลงานผ่านคลิปวิดิโอพร้อมอัปโหลดผลงานขึ้น Google Drive (เปิดเป็นสาธารณะ) พร้อมกับระบุชื่อทีม มหาวิทยาลัย แบรนด์ที่ได้รับ (X CAMPUS SS3 Round 2) และส่งมาที่อีเมลมาที่ Ratthapong@absolutealliances.com


หลักเกณฑ์ และ เงื่อนไขการสมัคร


 1. ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า) สมาชิกในทีม จำนวนไม่เกิน 1-4 คน (ไม่จำกัดคณะ สาขาวิชา และชั้นปีการศึกษา แต่ต้องมาจาก สถาบันการศึกษาเดียวกัน) และสามารถส่งได้ทั้งแบบเดี่ยว ทีม รวมไปถึงส่งได้มากกว่า 1 ผลงาน
 2. แต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์จากสถาบันนั้นๆ ลงนามรับรองในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาและถือเป็นส่วน หนึ่งของสมาชิกในทีม (อาจารย์1 ท่าน สามารถลงนามรับรองในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับทีมที่เข้าแข่งขันได้ มากกว่า 1 ทีม)
 3. มีสถานะเป็นนักศึกษา ในมหาวิทยาลัย ณ วันที่สมัครเข้าร่วมโครงการ มีสถานะเป็นนักศึกษา ในมหาวิทยาลัย ณ วันที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
 4. นิสิต นักศึกษาทั้งหมดที่สมัครร่วมโครงการรับฟังรายละเอียดโครงการและเข้ารับฟังเนื้อหาที่ เกี่ยวข้องกับโครงการ
 5. นิสิต นักศึกษาเลือกสินค้า/บริการ 3 โจทย์จากผู้สนับสนุนในโครงการฯ จากนั้นคณะกรรมการกลาง จะแจ้งว่าจาก 1 ใน 3 ที่ทีมเลือกจะได้รับโจทย์อะไร
 6. การแข่งขันรอบที่ 1 : นำส่งผลงานในรูปแบบสตอรี่บอร์ด พร้อมนำเสนอผ่านคลิปวิดิโอ
 7. การแข่งขันรอบที่ 2 : ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเงินทุนในการผลิตคลิปวิดิโอโฆษณา จำนวนทีมละ 5,000 บาท
 8. คณะกรรมการตัดสินผลงาน
 9. ประกาศผลทีมที่ได้รับรางวัล The Winner โครงการ X Campus Ads Idea Contest 2020
 10. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องผลิตคลิปวีดีโอโฆษณาขึ้นด้วยตนเอง ห้ามมิให้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ หรือ ดัดแปลงจากของผู้อื่น
 11. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ในนาม เจ้าภาพร่วม มีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด และสามารถขอสำเนาเอกสาร รับรองยืนยันในส่วนต่างๆ ได้ตลอดการแข่งขัน หากทีมหรือสมาชิกภายในทีมมีคุณสมบัติไม่ตรงกับกฏระเบียบ การแข่งขันให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือทาผิดกฎกติกาที่ตั้งไว้จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันทีคณะผู้จัดงาน รวมถึงสปอนเซอร์แต่ละแบรนด์มีสิทธิ์ในการนำผลงาน และข้อมูลจากการทำการแข่งขันที่จัดขึ้นในครั้งนี้รวมไป ถึงแผนรณรงค์ที่ได้ทำการประกวดไปใช้โดยไม่ต้องให้ผู้สมัครทราบ
 12. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่คืนผลงาน ของคณะนักศึกษาผู้ส่งผลงาน เข้าประกวด และสามาถนำมาใช้เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และหรือเผยแพร่ผลงาน สู่สาธารณะชนได้ทุกรูปแบบ อาทิภาพนิ่ง วีดิทัศน์โดยปราศจากข้อผูกมัดใดๆ ทั้งสิ้น โดยลิขสิทธิ์ผลงานถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมระหว่าง เจ้าของโครงการฯสปอนเซอร์คณะนักศึกษาผู้ส่งผลงานและ สถาบันของนักศึกษาที่ส่งผลงาน
 13. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ไม่สนับสนุน การคัดลอกผลงาน หรือคัดลอกเนื้อหามาโดยไม่ได้รับการอนุญาต หรือไม่ได้ใส่ข้อมูลอ้างอิงแหล่งที่มา ซึ่งถือว่า เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หากตรวจพบถือว่าขาดคุณสมบัติในการแข่งขัน และถือว่าสละสิทธิ์การ แข่งขัน และรับรางวัล แม้จะประกาศผลไปแล้ว ทางคณะกรรมการฯ สามารถเรียกคืนรางวัลได้
 14. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) และ คณะกรรมการดำเนินการโครงการ ไม่ขอรับผิดชอบความถูกต้องของเนื้อหา และที่มาของเนื้อหา ในการนำเสนอ ผลงานของผู้เข้าร่วมโครงการ หรือเมื่อได้เผยแพร่ข้อมูลการนำเสนอของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดโครงการทั้งหมด
 15. คณะนักศึกษา ผู้ส่งใบสมัคร และร่วมนำเสนอผลงาน ถือว่าได้รับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขการ เข้าร่วมโครงการฯแล้ว

เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน

รอบที่ 1 (Story Board)

● แนวคิด เนื้อหาที่น่าสนใจและ
ชวนติดตามของคลิปโฆษณา
 50%
● การนำเสนอภาพหรือผลิตภัณฑ์
ที่เกี่ยวกับโจทย์ที่ได้รับได้อย่าง
กลมกลืน
 10%
● ความแปลกใหม่และสร้างสรรค์  30%
● เทคนิคในการนำเสนอผลงาน    10%

รอบที่ 2 (Clip VDO)

● คุณภาพในการผลิตและความคิด
สร้างสรรค์
 50%
● ประเด็นในการนำเสนอสอดคล้อง
กับแนวคิดของโจทย์
 35%
● การไวรัลออนไลน์ของคลิป  15%

รอบชิงชนะเลิศ

● เทคนิคการนำเสนอและความคิด
สร้างสรรค์
 60%
● การนำไปใช้ได้จริงของผลงาน  30%
● คะแนนโหวตจากเว็บไซต์  10%

กำหนดการ

เปิดรับสมัคร 1 สิงหาคม - 15 กันยายน 2563
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมตามสถาบันการศึกษาต่างๆ 1 สิงหาคม - 15 กันยายน 2563
ประกาศโจทย์ 17 กันยายน 2563
ส่งผลงานงานรอบที่ 1 (Story Board) 30 กันยายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบที่ 1 17 ตุลาคม 2563
Coaching ปรับปรุงผลงาน 24 ตุลาคม 2563
ส่งผลงานรอบที่ 2 24 พฤศจิกายน 2563
ระยะเวลาในการนับคะแนนไวรัล 25 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2563
ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านเข้ารอบ Final 10 ธันวาคม 2563
นำเสนอผลงานรอบ Thailand The Winner 16 ธันวาคม 2563

คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ และตัดสินผลงาน


คุณภุชพงค์ โนดไธสง

รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(ประธานที่ปรึกษา)

คุณสุภาวดี ตันติยานนท์

อุปนายก สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย
และ Founder Experience Matters Co., Ltd
(กรรมการ)

คุณจิรัฐพงศ์ รัชชระเสวี

ผู้กำกับโฆษณา บริษัท ซุปเปอร์แมน จำกัด
(กรรมการ)

คุณมนู อรดีดลเชษฐ์

ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(กรรมการ)

คุณภารุจ ดาวราย

กรรมการ สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย)
Managing Director , Digitas
(กรรมการ)

คุณพิสิษฐ์ วจีภูมิ

Production Supervisor บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จํากัด
(กรรมการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (ผู้บริหารโครงการฯ)
159/21 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 02-661-7750 ต่อ 221, 223, 216 แฟกซ์ 02-661-7757
E-mail : ratthapong@absolutealliances.com
เฟซบุ๊ค : facebook.XCampusAdsIdeaContest
© Copyright 2021 X Campus Ads Idea Contest 2020 - All Right Reserved.