ที่มาของกิจกรรม

"X Campus Ads Idea Contest 2022 เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้ Digital Technology Demand Generation จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5 โดยความร่วมมือระหว่าง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) รวมไปถึงมหาวิทยาลัยชั้นนำจากทั่วประเทศ โดยทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีในภาคการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการสนับสนุน ส่งเสริม และเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ได้แสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ ได้มีประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน ในการผลิตคลิปวิดีโอโฆษณาจากหลายหลายอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผน Digital Economy ในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล"
ขั้นตอนการสมัคร


สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ X Campus Ads Idea Contest 2022 ดังนี้

ขั้นตอนการส่งผลงาน


รอบที่ 1 นำส่งผลงาน Storyboard

ส่งผลงาน 2 รูปแบบ ดังนี้

 • ส่งผลงาน Storyboard ทำลงบนกระดาษขนาด A4 ตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยให้มีภาพประกอบและพิมพ์บทบรรยายให้ชัดเจน (บทบรรยายต้องพิมพ์เท่านั้น ห้ามเขียนด้วยลายมือเด็ดขาด)
 • นำเสนอ Storyboard ผ่านคลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 15 นาที
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Storyboard PDF  JPG

หมายเหตุ : ผลงานไฟล์ Storyboard และคลิปวิดีโอจะต้องอัปลง Google Drive พร้อมเปิดลิงก์เป็นสาธารณะ และส่งกลับมาที่ Ratthapong@absolutealliances.com (หัวข้ออีเมลให้ระบุ : ชื่อทีม /มหาวิทยาลัย /แบรนด์ที่ได้รับ และตามด้วย X CAMPUS SS5 Round 1)

รอบที่ 2 นำส่งผลงานรูปแบบ Pre-production Book และคลิปวิดีโอผลงาน

 • Pre-production book ทำในรูปแบบ Word หรือ Power Point และ Save เป็นไฟล์ PDF
 • คลิปวิดีโอผลงานเต็มรูปแบบ
  หมายเหตุ : นำส่งผลงานทั้ง 2 รูปแบบ Pre-production book และ คลิปวิดีโอจะต้องอัปลง Google Drive พร้อมเปิดลิงก์เป็นสาธารณะ และแนบลิงก์) ส่งกลับมาที่ Ratthapong@absolutealliances.com (หัวข้ออีเมลให้ระบุ : ชื่อทีม /มหาวิทยาลัย /แบรนด์ที่ได้รับ และตามด้วย X CAMPUS SS5 Round 2)


หลักเกณฑ์ และ เงื่อนไขการสมัคร


 1. ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า) สมาชิกในทีม จำนวนไม่เกิน 1-4 คน (ไม่จำกัดคณะ สาขาวิชา และชั้นปีการศึกษา แต่ต้องมาจากสถาบันการศึกษาเดียวกัน) และสามารถส่งได้ทั้งแบบเดี่ยว แบบทีม รวมไปถึงส่งได้มากกว่า 1 ผลงาน
 2. แต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์จากสถาบันนั้นๆ ลงนามรับรองในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาและถือเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกในทีม (อาจารย์ 1 ท่าน สามารถลงนามรับรองในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับทีมที่เข้าแข่งขันได้ มากกว่า 1 ทีม)
 3. มีสถานะเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ณ วันที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
 4. นิสิต นักศึกษาทั้งหมดที่สมัครร่วมโครงการรับฟังรายละเอียดโครงการและเข้ารับฟังเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
 5. นิสิต นักศึกษาเลือกสินค้า/บริการ 3 โจทย์จากผู้สนับสนุนในโครงการฯ จากนั้นคณะกรรมการกลาง จะแจ้งว่าจาก 1 ใน 3 ที่ทีมเลือกจะได้รับโจทย์อะไร
 6. การแข่งขันรอบที่ 1 : นำส่งผลงานในรูปแบบสตอรี่บอร์ด พร้อมนำเสนอผ่านคลิปวิดีโอ
 7. การแข่งขันรอบที่ 2 : ผลงานที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับเงินทุนในการผลิตคลิปวิดีโอโฆษณา จำนวนทีมละ 5,000 บาท
 8. ประกาศผลทีมที่ได้รับรางวัล The Winner โครงการ X Campus Ads Idea Contest 2022
 9. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องผลิตคลิปวิดีโอโฆษณาขึ้นด้วยตนเอง ห้ามมิให้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ หรือ ดัดแปลงจากของผู้อื่น
 10. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ในนาม เจ้าภาพร่วม มีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด และสามารถขอสำเนาเอกสารรับรองยืนยันในส่วนต่างๆ ได้ตลอดการแข่งขัน หากทีมหรือสมาชิกภายในทีมมีคุณสมบัติไม่ตรงกับกฏระเบียบการแข่งขันให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือทำผิดกฎกติกาที่ตั้งไว้จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันทีคณะผู้จัดงาน รวมถึงสปอนเซอร์แต่ละแบรนด์มีสิทธิ์ในการนำผลงาน และข้อมูลจากการทำการแข่งขันที่จัดขึ้นในครั้งนี้รวมไปถึงแผนรณรงค์ที่ได้ทำการประกวดไปใช้โดยไม่ต้องให้ผู้สมัครทราบ
 11. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนผลงานของคณะนักศึกษาผู้ส่งผลงาน เข้าประกวด และสามาถนำมาใช้เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และ หรือเผยแพร่ผลงาน สู่สาธารณชนได้ทุกรูปแบบ อาทิ ภาพนิ่ง วิดีทัศน์โดยปราศจากข้อผูกมัดใดๆ ทั้งสิ้น โดยลิขสิทธิ์ผลงานถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมระหว่างเจ้าของโครงการฯ สปอนเซอร์ คณะนักศึกษาผู้ส่งผลงาน และ สถาบันของนักศึกษาที่ส่งผลงาน
 12. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ไม่สนับสนุนการคัดลอกผลงาน หรือ คัดลอกเนื้อหามาโดยไม่ได้รับการอนุญาตหรือไม่ได้ใส่ข้อมูลอ้างอิงแหล่งที่มา ซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หากตรวจพบถือว่าขาดคุณสมบัติในการแข่งขัน และถือว่าสละสิทธิ์การแข่งขัน และรับรางวัล แม้จะประกาศผลไปแล้ว ทางคณะกรรมการฯ สามารถเรียกคืนรางวัลได้
 13. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) และคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ไม่ขอรับผิดชอบความถูกต้องของเนื้อหา และที่มาของเนื้อหา ในการนำเสนอ ผลงานของผู้เข้าร่วมโครงการ หรือเมื่อได้เผยแพร่ข้อมูลการนำเสนอของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด
 14. คณะนักศึกษา ผู้ส่งใบสมัคร และร่วมนำเสนอผลงาน ถือว่าได้รับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขการ เข้าร่วมโครงการฯ แล้ว

เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน

รอบที่ 1 (Story Board)

● แนวคิด เนื้อหาที่น่าสนใจ และ
ชวนติดตามของคลิปโฆษณา
 50%
● การนำเสนอภาพหรือผลิตภัณฑ์
ที่เกี่ยวกับโจทย์ที่ได้รับได้อย่าง
กลมกลืน
 10%
● ความแปลกใหม่และสร้างสรรค์  30%
● เทคนิคในการนำเสนอผลงาน    10%

รอบที่ 2 (Clip VDO)

● คุณภาพในการผลิต และความคิด
สร้างสรรค์
 50%
● ประเด็นในการนำเสนอสอดคล้อง
กับแนวคิดของโจทย์
 35%
● การไวรัลออนไลน์ของคลิป  15%

รอบชิงชนะเลิศ

● เทคนิคการนำเสนอและความคิด
สร้างสรรค์
 50%
● การนำไปใช้ได้จริงของผลงาน  30%
● คะแนนโหวตจากเว็บไซต์  20%

กำหนดการ

เปิดรับใบสมัคร และประชาสัมพันธ์กิจกรรมตามสถาบันต่าง ๆ 1 สิงหาคม - 15 กันยายน 2565
ปิดรับสมัคร 15 กันยายน 2565
ประกาศโจทย์แบรนด์สินค้า 16 กันยายน 2565
Briefing Student Day (Online) 20 กันยายน 2565
ส่งผลงานงานรอบที่ 1 (Story Board) 4 ตุลาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบที่ 2 18 ตุลาคม 2565
Coaching ปรับปรุงผลงาน (Online) 25 ตุลาคม 2565
ส่งผลงานรอบที่ 2 (VDO Clip) 18 พฤศจิกายน 2565
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ 29 พฤศจิกายน 2565
เผยแพร่คลิปในสื่อออนไลน์ 29 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2565
นำเสนอผลงานรอบ Thailand The Winner 8 ธันวาคม 2565

คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ และตัดสินผลงาน


ดร.เวทางค์ พ่วงทรัพย์

รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(ประธานที่ปรึกษา)

คุณพิสิษฐ์ วจีภูมิ

Production Supervisor
บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จํากัด
(กรรมการ)

คุณชยนพ บุญประกอบ

ผู้กำกับภาพยนตร์ และ ผู้กำกับโฆษณา
บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด
(กรรมการ)

คุณสุภาวดี ตันติยานนท์

อุปนายกฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
และ Founder Experience Matters Co., LTD
(กรรมการ)

คุณจักรพันธ์ วุฑฒกนก

ผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณา
บริษัท โปรเตมัส ทรูพ จำกัด
(กรรมการ)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (ผู้บริหารโครงการฯ)
159/21 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 02-661-7750 ต่อ 221, 223, 216 แฟกซ์ 02-661-7757
E-mail : ratthapong@absolutealliances.com
เฟซบุ๊ค : facebook.XCampusAdsIdeaContest